Интерни документи, уговори

Колективни уговор

за НИС Петрол а.д.

Статут

САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА РАДНИКА ЕНЕРГЕТИКЕ СРБИЈЕ

Закони и подзаконски акти

Закон о раду

“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 –
аутентично тумачење

Закон о безбедности и здрављу на раду

“Сл. гласник РС”, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 – др. закон

Закон о мирном решавању радних спорова

“Сл. гласник РС”, бр. 125/2004, 104/2009 и 50/2018

Закон о пензијском и инвалидском осигурању

“Сл. гласник РС”, бр. 34/2003, 64/2004 – одлука УСРС, 84/2004 – др. закон, 85/2005, 101/2005 – др. закон,
63/2006 – одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014 и
73/2018

Закон о спречавању злосатвљања на раду

“Сл. гласник РС”, бр. 36/2010

Закон о штрајку

“Сл. лист СРЈ”, бр. 29/96 и “Сл. гласник РС”, бр. 101/2005 – др. закон и 103/2012 – одлука УС